• Slide 07
 • Slide 08
 • Slide 08
 • Slide 12
 • Slide 09
 • Slide 11

Popis jednání se zájemcem o službu

Při prvním kontaktu se zájemcem o službu zjišťujeme, jakou péči zájemce o službu potřebuje a co od poskytnutí služby očekává. Sociální pracovník představí sebe a službu. Při jednání se zájemcem o službu dbáme především na poskytnutí kvalitního základního sociálního poradenství. Zájemce o službu nebo jeho zástupce má možnost osobně se seznámit s prostředím zařízení ještě před podáním žádosti o umístění. Informace podané ústně jsou doplněny písemnými. 

Mezi tyto dokumenty patří:

 • Žádost o přijetí do Senior domu POHODA a.s., Třinec
 • Žádost „Vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu žadatele“
 • Informační leták Senior domu POHODA a.s. Třinec – Domov pro seniory
 • Informační brožura (ceník, podávání a vyřizování stížnosti,…)

Pokud není v Domově pro seniory volné místo, je zájemcem podaná žádost o přijetí do Senior domu POHODA a.s., Třinec a zařazení do pořadníku zájemců o službu.
Zájemci je oznámeno, že bude průběžně informován o možnosti nástupu do Senior domu POHODA a.s., Třinec – Domov pro seniory.
V případě, že požadavky zařízení nesplňují představy zájemce, nabídneme kontakty a seznam návazných sociálních služeb.

Uzavíraní smlouvy

Podklady pro uzavření smlouvy zpracovává sociální pracovník, který jedná se zájemcem o poskytování sociální služby, podepisuje ji statutární zástupce Senior domu POHODA a.s..
S každým novým klientem sociální služby (nebo jeho zákonným zástupcem) je při nástupu do Domova pro seniory uzavřena písemná Smlouva o poskytování sociálních služeb, a to ve dvou stejnopisech, přičemž jeden výtisk smlouvy náleží klientovi a jeden výtisk náleží zařízení.
Zájemce (i opatrovník) je s obsahem smlouvy vždy seznámen srozumitelnou formou.

Smlouva obsahuje

 • informace o druhu poskytované sociální služby
 • rozsah poskytování sociální služby
 • místo a čas poskytování sociálních služeb
 • ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem
 • práva a povinnosti klienta
 • výši úhrady za sociální službu a způsob úhrady
 • výpovědní důvody a výpovědní lhůty
 • dobu platnosti smlouvy, uzavírá se na dobu neurčitou
 • datum zahájení poskytování služby a závěrečné ustanovení

Přílohy ke smlouvě

Vstupní nastavení sociální služby, kde je uveden osobní cíl klienta. Každý klient je před nástupem do Domova pro seniory seznámen s vnitřními předpisy zařízení:

 • Domácím řádem
 • Provozním řádem

Tyto předpisy jsou v písemné podobě pro klienty vyvěšeny také na nástěnce ve vstupním vestibulu. V průběhu svého pobytu jsou klienti s vnitřními předpisy rovněž seznamováni.

Klient (či jeho zákonný zástupce) si sám již při uzavírání Smlouvy o poskytování sociální služby stanoví rozsah poskytovaných služeb a definuje svá očekávání a osobní cíl a podílí se tak na plánování služby (individuální plánování) tak, aby rozsah podpory případně pomoci odpovídal jeho potřebám. Klient je informován, že svůj individuální plán, cíl i rozsah může kdykoliv změnit. Každý klient má svého klíčového pracovníka. Klíčový pracovník společně s klientem, popř. ve spolupráci s rodinnými příslušníky či jinými blízkými osobami klienta sestavuje individuální plán.

Individuální plán

Individuální plán zahrnuje konkrétní způsob a formu naplňování osobních cílů klienta tak, aby směřovaly k podpoře nebo rozvoji dovedností, samostatnosti a soběstačnosti klienta. Klient společně s klíčovým pracovníkem ve stanoveném termínu individuální plán vyhodnocují a na základě posouzení splnění či nesplnění cílů a současných potřeb klienta vytvářejí nový individuální plán, který se po stanoveném čase opět vyhodnocuje. Individuální plán se zpracovává písemnou formou a je uložen v dokumentaci klienta. Zaměstnanci podporují klienty v udržení svých získaných schopností a soběstačnosti a napomáhají klientovi tyto schopnosti rozvíjet a posilovat. Klient je vybízen k samostatnosti při zvládání úkonů, které dokáže provést sám. Pokud klientovi klíčový pracovník nevyhovuje, může požádat vedoucího služby nebo sociálního pracovníka o jeho změnu.