• Slide 07
 • Slide 08
 • Slide 08
 • Slide 12
 • Slide 09
 • Slide 11

Poslání sociální služby

Posláním domova pro seniory, Senior domy POHODA a.s. v Třinci je poskytovat seniorům se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu celodenní podporu a péči prostřednictvím pobytové sociální služby.
Se seniory, kteří již nemohou vlastními silami ani s pomoci blízkých nebo jiných dostupných služeb zvládat svoji situaci doma, usilujeme o zachování a udržení dosavadních schopností a dovedností v rámci komplexní péče v průběhu poskytování služby.

Cílová skupina klientů

Cílovou skupinou klientů jsou senioři od 60 let věku, jejichž zdravotní a sociální stav vyžaduje pomoc druhé osoby a jejichž situaci nelze řešit pomocí rodiny, blízkých osob nebo prostřednictvím terénních a ambulantních služeb. Služba Domov pro seniory je určena seniorům z Moravskoslezského kraje.

Pobytová služba domov pro seniory není určena:

 • osobám mladším 60 let
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje dlouhodobé poskytování zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osobám s epidemiologicky závažnou diagnózou vyžadující karanténní opatření (TBC, HIV pozitivní, MRSA, Virová hepatitida, Scrabies),
 • osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití, např. osoby se závažnými psychiatrickými onemocněními,
 • osobám hluchoněmým, hluchoslepým
 • osobám, které vyžadují poskytnutí jiné sociální služby (domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem nebo jiné veřejné služby)

Cíle sociální služby

Naším cílem je, aby klientům byla poskytována podpora, pomoc a péče ze strany pracovníků tak, aby byl co nejvíce podpořen jejich dosavadní způsob života s ohledem na schopnosti a dovednosti.

Snažíme se o zachování dřívějších zvyků a rituálů klientů (účast na bohoslužbách, odpolední káva, sledování televize apod.).

Chceme zajistit hodnotný život našim klientům tak, aby odpovídal jejich potřebám a přáním. Prioritně poskytujeme pomoc osobám, které jsou plně závislé na péči jiné osoby.

Zásady poskytované sociální služby

Důstojnost seniora (klienta) – zaměstnanci dodržují a respektují Listinu základních práv a svobod, dbají na dodržování soukromí klientů a jejich oprávněných zájmů.

Respekt vůči klientům – zaměstnanci v maximální možné míře respektují potřeby a uplatnění vlastní vůle klienta, oslovujeme klienty podle jejich přání, respektujeme potřeby a zvyklosti klientů, např. používání nářečí, podporujeme naše klienty ve vzájemné komunikaci, která vede k posilování sociálních vztahů, při důležitých rozhodnutích a významných událostech může doprovázet klienta osoba, které důvěřují.

Udržení soběstačnosti klientů – zaměstnanci plně podporují soběstačnost každého klienta.
Zásada zajištění odbornosti personálu – zaměstnanci se průběžně vzdělávají, účastní se různých školení a přednášek za účelem zkvalitňování poskytované péče.

Zásada týmové spolupráce – všichni zaměstnanci si uvědomují důležitost týmové spolupráce.  

Zásada nediskriminování seniora – respektování názorové, politické, náboženské svobody.

Další zásady:

 • zajištění kvalitní sociální, ošetřovatelské a rehabilitační péče odborně způsobilým personálem
 • plnění přání, zájmů a zálib seniorů zjištěných prostřednictvím rozhovorů, či jinou formou komunikace (obrázky, fotografie, předměty)
 • individuální plánování průběhu služby na základě zjištěných přání a potřeb seniorů
 • poskytnutí pocitu zázemí, jistoty (bezbariérové prostředí, vymezení možných rizik – úrazy, pády, personální zajištění, dostatek informací)
 • podpora při udržování sociálních kontaktů a vazeb s vlastní  rodinou a osobami blízkými
 • poskytování pomoci a poradenství při uplatňování práv a oprávněných zájmů

Poskytujeme pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v aktuálním znění a vyhláškou č. 505/2006 Sb., v aktuálním znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Služby jsou poskytovány za úhradu.

Služba dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v aktuálním znění, obsahuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Poslání, cíle, zásady a okruh osob, kterým je služba určena, jsou zveřejněny v těchto dokumentech:

 • informační brožura Domova pro seniory Senior domy Pohoda a.s.
 • internetové stránky www.seniordomypohoda.cz
 • Registr poskytovatelů sociálních služeb
 • Katalog komunitního plánování
 • Informace v tisku